Tuesday, 20 September 2016

Rest in Peace Brave Hearts of URI

Lets Pay Our Heartfelt Tribute and Honour to Our Brave Soldiers Who Laid Down Their Life Battling Against Devils at Uri LoC JK to Protect Us.
1. Subedar Karnail Singh (J&K)
2. Havildar Ravi Paul (J&K)
3. Sepoy Rakesh Singh (Bihar)
4. Sepoy Javra Munda (Jharkhand)
5. Sepoy Naiman Kujur (Jharkhand)
6. Sepoy Uike Janrao (Maharashtra)
7. Havildar NS Rawat (Rajasthan)
8. Sepoy Ganesh Shankar (U.P.)
9. Naik SK Vidarthi (Bihar)
10. Sepoy Biswajit Ghorai (West Bengal)
11. Lance Naik G Shankar (Maharashtra)
12.Sep G Dalai (West Bengal)
13. Lance Naik RK Yadav (U.P.)
14. Sepoy Harinder Yadav (U.P.)
15. Sepoy TS Somnath (Maharashtra)
16. Havildar Ashok Kumar Singh (Bihar)
17. Sepoy Rajesh kr Singh (U.P.)
#JaiHind #RIP
Share