Thursday, 8 September 2016

Ganpati Visharjan at Panighata near Siliguri